Hotel-de - Chongqing, People's Republic of China close