Hotel-de - Huizhou, People's Republic of China close