Hotel-de - Nanjing, People's Republic of China close