Hotel-de - Taizhou, People's Republic of China close