Hotel-de - Xi'an, People's Republic of China close