Hotel-de - Xuzhou, People's Republic of China close