Hotel-de - Zhengzhou, People's Republic of China close