Hotel-de - Changsha, People's Republic of China close