Hotel-de - Hangzhou, People's Republic of China close